Bloembinderij Acanthus

wij zijn net even anders…

Bloemen bezorgen

Acanthus bezorgt de bestellingen met haar eigen bezorgdienst, zowel in de ochtend als in de middag,
tijdens de openingsuren van de winkel.
Het bezorgtarief bedraagt € 3,50 binnen Leeuwarden en Goutum en daarbuiten is afhankelijk van de bestemming (op aanvraag)
Ook buiten ons bezorggebied kunnen wij de bloemen voor U versturen, via Euroflorist, wereldwijd.

 • Aegum,
 • Finkum,
 • Menaldum,
 • St-Jacobapirochie,
 • Wytgaard,
 • Akkrum,
 • Franeker,
 • Miedum,
 • Stiens,
 • Zwaagwesteinde,
 • Baard,
 • Friens,
 • Minnertsga,
 • Suawoude,
 • Zweins
 • Bartlehiem,
 • Garijp,
 • Molenend,
 • Swichum,
 
 • Beers,
 • Giekerk,
 • Noord-Bergum,
 • Teerns,
 
 • Beetgum,
 • Grouw,
 • Ny-Altoena,
 • Tietjerk,
 
 • Beetgummermolen,
 • Hallum,
 • Oenkerk,
 • Twijzelerheide,
 
 • Bergum,
 • Hardegarijp,
 • Oude Bildtzijl,
 • Tzummarum,
 
 • Berlikum,
 • Hempens,
 • Oude Leije,
 • Veenwouden,
 
 • Birdaard,
 • Huins,
 • Oudkerk,
 • Vrouweparochie,
 
 • Boer,
 • Hijum,
 • Peins,
 • Wanswerd,
 
 • Boksum,
 • Hylaard,
 • Rauwerd,
 • Warga,
 
 • Britsum,
 • Idaard,
 • Ried,
 • Warstiens,
 
 • Broeksterwoude,
 • Irnsum,
 • Ritsumazijl,
 • Wartena,
 
 • Cornjum,
 • Jelsum,
 • Rookerk,
 • Weidum,
 
 • De Valom Deinum
 • Jislum,
 • Roordahuizum,
 • Welsrijp,
 
 • Dongjum,
 • Jorwerd,
 • Rijperkerk,
 • Wier,
 
 • Dronrijp,
 • Lions,
 • Schalsum,
 • Weuwerd,
 
 • Eernewoude,
 • Mantgum,
 • Schingen,
 • Winsum,
 
 • Engelum,
 • Marrum,
 • Slappeterp,
 • Wirdum,
 
 • Ferwerd,
 • Marsum,
 • St-Annaparochie,
 • Wijns,