Bloembinderij Acanthus

wij zijn net even anders…

Bloemen bezorgen

Wij bezorgen bloemen in heel Friesland

De bezorging van bloemen en planten verzorgen wij ook zelf met onze eigen bezorgdienst. Daardoor kunnen wij U extra service bieden door bloemen en planten op een door U gewenst tijdstip te bezorgen.
Het bezorgtarief bedraagt € 3,50 binnen Leeuwarden en Goutum en daarbuiten is afhankelijk van de bestemming (op aanvraag)
Ook buiten ons bezorggebied kunnen wij de bloemen voor U versturen, via Euroflorist, wereldwijd.

 • Aegum,
 • Finkum,
 • Menaldum,
 • St-Jacobapirochie,
 • Wytgaard,
 • Akkrum,
 • Franeker,
 • Miedum,
 • Stiens,
 • Zwaagwesteinde,
 • Baard,
 • Friens,
 • Minnertsga,
 • Suawoude,
 • Zweins
 • Bartlehiem,
 • Garijp,
 • Molenend,
 • Swichum,
 
 • Beers,
 • Giekerk,
 • Noord-Bergum,
 • Teerns,
 
 • Beetgum,
 • Grouw,
 • Ny-Altoena,
 • Tietjerk,
 
 • Beetgummermolen,
 • Hallum,
 • Oenkerk,
 • Twijzelerheide,
 
 • Bergum,
 • Hardegarijp,
 • Oude Bildtzijl,
 • Tzummarum,
 
 • Berlikum,
 • Hempens,
 • Oude Leije,
 • Veenwouden,
 
 • Birdaard,
 • Huins,
 • Oudkerk,
 • Vrouweparochie,
 
 • Boer,
 • Hijum,
 • Peins,
 • Wanswerd,
 
 • Boksum,
 • Hylaard,
 • Rauwerd,
 • Warga,
 
 • Britsum,
 • Idaard,
 • Ried,
 • Warstiens,
 
 • Broeksterwoude,
 • Irnsum,
 • Ritsumazijl,
 • Wartena,
 
 • Cornjum,
 • Jelsum,
 • Rookerk,
 • Weidum,
 
 • De Valom Deinum
 • Jislum,
 • Roordahuizum,
 • Welsrijp,
 
 • Dongjum,
 • Jorwerd,
 • Rijperkerk,
 • Wier,
 
 • Dronrijp,
 • Lions,
 • Schalsum,
 • Weuwerd,
 
 • Eernewoude,
 • Mantgum,
 • Schingen,
 • Winsum,
 
 • Engelum,
 • Marrum,
 • Slappeterp,
 • Wirdum,
 
 • Ferwerd,
 • Marsum,
 • St-Annaparochie,
 • Wijns,