Bloembinderij Acanthus

wij zijn net even anders…

Bloemen bezorgen

De bezorging van bloemen en planten verzorgen wij ook zelf met onze eigen bezorgdienst. Daardoor kunnen wij U extra service bieden door bloemen en planten op een door U gewenst tijdstip te bezorgen.
Het bezorgtarief bedraagt € 3,50 binnen Leeuwarden en Goutum en daarbuiten is afhankelijk van de bestemming (op aanvraag)
Ook buiten ons bezorggebied kunnen wij de bloemen voor U versturen, via Euroflorist, wereldwijd.

 • Aegum,
 • Finkum,
 • Menaldum,
 • St-Jacobapirochie,
 • Wytgaard,
 • Akkrum,
 • Franeker,
 • Miedum,
 • Stiens,
 • Zwaagwesteinde,
 • Baard,
 • Friens,
 • Minnertsga,
 • Suawoude,
 • Zweins
 • Bartlehiem,
 • Garijp,
 • Molenend,
 • Swichum,
 
 • Beers,
 • Giekerk,
 • Noord-Bergum,
 • Teerns,
 
 • Beetgum,
 • Grouw,
 • Ny-Altoena,
 • Tietjerk,
 
 • Beetgummermolen,
 • Hallum,
 • Oenkerk,
 • Twijzelerheide,
 
 • Bergum,
 • Hardegarijp,
 • Oude Bildtzijl,
 • Tzummarum,
 
 • Berlikum,
 • Hempens,
 • Oude Leije,
 • Veenwouden,
 
 • Birdaard,
 • Huins,
 • Oudkerk,
 • Vrouweparochie,
 
 • Boer,
 • Hijum,
 • Peins,
 • Wanswerd,
 
 • Boksum,
 • Hylaard,
 • Rauwerd,
 • Warga,
 
 • Britsum,
 • Idaard,
 • Ried,
 • Warstiens,
 
 • Broeksterwoude,
 • Irnsum,
 • Ritsumazijl,
 • Wartena,
 
 • Cornjum,
 • Jelsum,
 • Rookerk,
 • Weidum,
 
 • De Valom Deinum
 • Jislum,
 • Roordahuizum,
 • Welsrijp,
 
 • Dongjum,
 • Jorwerd,
 • Rijperkerk,
 • Wier,
 
 • Dronrijp,
 • Lions,
 • Schalsum,
 • Weuwerd,
 
 • Eernewoude,
 • Mantgum,
 • Schingen,
 • Winsum,
 
 • Engelum,
 • Marrum,
 • Slappeterp,
 • Wirdum,
 
 • Ferwerd,
 • Marsum,
 • St-Annaparochie,
 • Wijns,